Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2015

dzolka
wie pan, żyję w oryginalnym kraju (...) w którym pijane wycieczki dowozi się na miejsca straceń. żyję w dziwnym kraju. ten kraj nigdy nie zapomina o swojej przeszłości, ale najczęściej jej nie rozumie.
— odkrywam lekturę życia, K. Brandys, znajdź sobie tytuł

November 26 2014

dzolka
6963 e40e 500
Reposted frommereo mereo vialugola lugola
dzolka

October 25 2014

7859 e163 500
Reposted fromorendasophie orendasophie vialugola lugola
dzolka
5730 cfb0 500
Reposted fromsweetbitter sweetbitter vialugola lugola

August 31 2014

2676 8343 500
Reposted fromdivi divi vialugola lugola
4798 4145
Reposted fromunco unco vialugola lugola
dzolka
dzolka
5464 cf06 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta vialugola lugola
dzolka
4099 b976
Reposted frombinar binar vialugola lugola
dzolka
3122 fb46
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome vialugola lugola
dzolka
2892 e5b1 500
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki vialugola lugola
dzolka
4418 003d 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viastylte stylte
dzolka
1228 54e0
Reposted fromKawaii-as-fuck Kawaii-as-fuck viastylte stylte
1579 6135 500
Reposted fromfourstrings fourstrings viaGentlemans Gentlemans
dzolka
dzolka
5164 c10e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaGentlemans Gentlemans
dzolka
5302 c9e5
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaGentlemans Gentlemans
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...